WiFi

Bežična mreža u svrhu pružanja pristupa Internetu posjetiteljima, privatna mreža za potrebe organizacije eventa.

Napomena: - Za bežičnu mrežu s pristupom Internetu potrebna je odgovarajuća veza na Internet (žična (ne wireless), potreban bandwidth ovisi o očekivanom broju korisnika i načinu upotrebe.

Za više informacija kontaktirajte me

Comments are closed